Research Institutes

Teaching and Scientific Research Institution

 

Director: Zhou Youhe     Deputy Director: Gao Yuanwen

Members: Zhou Youhe, Wu Jianjun, Wang Xingzhe, GaoYuanwen, Zhang Xingyi, Yong Huadong, Han Jianping, Gao Zhiwen, Zhou Jun, Jiang Yixuan, Zhang Juanjuan, Wu Tarui, Liu Cong, Gao Peifeng, Zhou Jun, Che Jinglan

 

Research Institution of Engineering Mechanics

Director: Huang Ning    Deputy Director: Wang Jizeng

Members: Zheng Xiaojing, Huang Ning, Wang Jizeng, Wu Shengzhi, Xie Li, Wang Dengming, Zhang Jie, Wang Ping, Bo Tianli, Ye Xiaoyan, Liu Xiaojing, Wang Jiancheng, Liang Yirui, Zhu Wei, Li Long, Wang Guohua, Zhang Huan, Liu Hongyou, Zheng Li, Cheng Ning

 

Research Institution of Geological Engineering

Director: Zhang Huyuan   Deputy Director: Zhang Fanyu

Members: Chen Wenwu, Liang Shouyun, Liu Gao, Lv Qingfeng, Zhao Zhonghu, Yan Zhixin, Dong Lanfeng, Zhou Zhonghua, Liu Xiaowei, Zhao Hongliang, Yuan Pengbo, Wang Chong, Sun Guanping

 

Research Institution of Geotechnical Engineering

Acting Director: Zhang Yuchuan

Members: Zhang Huyuan, Zhang Fanyu, Zhang Yuchuan, Liu Ping, Wang Xingjun, He Faguo, Zhang Tongwei, Liu Zhijun, Wang Juan

 

Research Institution of Engineering Science

Acting Director: GuoYongqiang

Members: Zhang Jingshu, Guo Yongqiang, Liu Zhanke, Zhang Qiangqiang, Sun Wei, Pan Chunlin, Jiang Ping, Wang Yajun, Peng Baorui

 

Research Institution of Disaster Prevention and Reduction Projects

Acting Director: Liu Zhanke

Members: Zhang Jingke, Mu Qingsong, Guo Guihong, Fan Xueping, Wang Huaping, Liu Yuefei, Ma Yawei, Wei Xinlei, Jiao Guide, Yang Wenwei

 

Department of Mechanics and Engineering Science

Department Head: Yong Huadong

 

Department of Geological Engineering

Department Head: Zhang Jingke

Department of Civil Engineering

Department Head: Zhang Qiangqiang

 

Engineering Experiment Center

Director: Zhang Jie

Members: Che Jinglan, Zhou Jun, Zhou Zhonghua, Zheng Li, Sun Guanping, Wang Juan, Peng Baorui, Cheng Ning